Projekt ustawy OZE przekazany do KPRM

Minister Gospodarki w dniu 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy OZE z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:

 • doprecyzowania przepisów regulacji;
 • wprowadzenie nowych definicji,
 • odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
 • gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
 • obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
 • obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
 • gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
 • mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 • potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
 • rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
 • określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną
  w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
 • sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
 • niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
 • niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

Źródło: www.mg.gov.pl/node/19783

09.01.2014