OZE News

Projekt ustawy OZE przekazany do KPRM

Minister Gospodarki w dniu 31 grudnia 2013 r. przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt ustawy OZE z wnioskiem o pilne rozpatrzenie na najbliższym posiedzeniu stałego Komitetu Rady Ministrów.

Najważniejsze i najczęściej zgłaszane uwagi dotyczyły m.in.:

 • doprecyzowania przepisów regulacji;
 • wprowadzenie nowych definicji,
 • odformalizowania regulacji dotyczących mikroinstalacji;
 • gwarancji przyłączeń przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze OZE;
 • obowiązku zakupu ciepła wytworzonego w instalacji OZE;
 • obowiązku zakupu energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przez zdefiniowany w przepisach ustawy podmiot (sprzedawcę zobowiązanego);
 • gwarancji utrzymania opłaty zastępczej na stałym poziomie;
 • mechanizmów aukcyjnych dotyczących ustalania gwarantowanych cen zakupu wytwarzanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
 • potrzebie waloryzacji przydzielanych taryf o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług;
 • rozszerzenia możliwości wsparcia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji o wspieranie mikrobiogazowni;
 • określenie prosumentów – wytwórców (wytwarzających energie elektryczną
  w mikroinstalacji) na własne potrzeby i wytwórców prowadzących działalność gospodarczą w mikroinstalacji;
 • sposobu rejestracji działalności gospodarczej i zgodności z przepisami innych ustaw;
 • niezrozumiałego i skomplikowanego systemu kolorowych certyfikatów;
 • niezrozumiałego sposobu wyznaczania cen referencyjnych.

Projekt ustawy dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349

Źródło: www.mg.gov.pl/node/19783

09.01.2014

Aktualny rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzania biogazu rolniczego

Agencja Rynku Rolnego opublikowała aktualny rejestr przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego na dzień 30.12.2013. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej, do której link znajduje się poniżej.

Źródło: www.arr.gov.pl/data/02004/rejestr_biogazowni_rolniczych_30122013.pdf

09.01.2014

Nabór wniosków NFOŚiGW 2014

Na stronie internetowej NFOŚiGW opublikowano wstępną informację o naborach w roku 2014 w ramach programów priorytetowych.

Lista dostępna pod adresem: www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,111,informacja-o-naborach-w-roku-2014-w-ramach-programow-priorytetowych-obowiazujacych-w-nfosigw.html

Źródło: www.nfosigw.gov.pl

03.01.2014

 

ARCHIVE